Swahili Coast, Nairobi, and Masaai Mara, Kenya

Chinese Tibet/Yunnan Province - Benzilan, Deqinq, Zhongdian

Beijing/Cuandixia